Требуется в Пoрт Aшдoд aвтoэлектрик, зaрплaтa 12000 +

Поможем друг другу

Moderator: Борис Бердичевский

Yigal
Yigal
Yigal
Posts: 33117
Joined: 18 Nov 2001, 02:00
Location: Aшкелoн

Требуется в Пoрт Aшдoд aвтoэлектрик, зaрплaтa 12000 +

Postby Yigal » 19 Feb 2013, 09:53

מכרז חיצוני 3050- חשמלאי/ת רכב
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08.03.2013
היחידה: חטיבת לוגיסטיקה והנדסה
מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ
תנאי סף:
1. בעל/ת תעודת הנדסאי חשמל/אלקטרוניקה לפחות.
2. ניסיון של שנתיים לפחות בתחזוקה ותיקון בתחום החשמל של כלי רכב ו/או צמ"ה ו/או דיאגנוסטיקה.
3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
תנאים נוספים:
1. ידע ב-Office.
2. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני.
3. העבודה במשמרות א' (6:30 עד 14:30), ב' (15:00 עד 22:30), ג' (22:00 עד 07:00).
4. העבודה כוללת עבודה בגובה.
5. תנאי להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בעת ההעסקה.
יתרון:
1. ניסיון של שנתיים לפחות בתחום דיאגנוסטיקה.
יש להגיש את מסמכים הבאים:
1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למכתבים.
2. תעודת הנדסאי חשמל/אלקטרוניקה לפחות.
3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום- נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

אומדן פרופיל שכר: כ-12,200 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, פקס: 03-6244472, מייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il
תיאור התפקיד:
1. אחריות על תקינות הכלים באמצעות ביצוע תחזוקה מונעת ושוטפת.
2. ביצועי תיקוני תקלות.
3. ביצוע עבודות לפי כללי הבטיחות.
4. דיווח שוטף על ביצוע המשימות המבוצעות על ידו/ה.
5. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

הערות:
1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
2. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה' ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקה רפואית.
5. המועמד/ת הנבחר/ת לא יוכל/תוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
6. "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
7. שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר קבלת תעודת הסמכה מתאימה.
8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
9. רק פניות מתאימות תענינה.
10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.

Return to “ Поиск и предложение работы”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest